Postrojenja
Postrojenje čini jedna ili više peći, jedna ili više kada za kaljenje te uređaj za manipulaciju sa šaržom.

Uređaj za manipulaciju šaržom može biti pokretan u jednu, dvije ili tri osi a prema načinu upravljanja sa svim kretnjama postrojenje može biti:
- ručno
- poluautomatsko
- automatsko (sve kretnje su unaprijed programirane po vremenskom dijagramu).

U svim režimima rada krivulja temperatura-vrijeme unutar peći vodi se mikroprocesorskim programatorima ili PLC rješenjima.

Automatsko postrojenje za kaljenje aluminija
Postrojenje je razvijeno za serijsku proizvodnju dijelova u autoindustriji sa strogim zahtjevima na kvalitetu i pouzdanost rada. Postrojenje radi u tri smjene, što je omogućeno minimalnim redovnim servisima, i visokom pouzdanošću. Postrojenje obilazi jedan radnik svakih osam sati(šaržiranje i dešaržiranje), a proces zagrijavanja, progrijavanja, kaljenja te postavljanje gotovih obradaka na poziciju za dešaržiranje se obavlja automatski.
Ovo postrojenje se sastoji od peći za kaljenje, kade za kaljenje, uređaja za vertikalni transport šarže, uređaja za horizontalni transport šarže , te od sekundarne peći sa funkcijom toplinske obrade popuštanja.
Korisne dimenzije:
       1.3 x 0.9 x2.1 [m]

Bruto masa šarže:
       1300 [kg]

Trajanje ciklusa:
       8 [h]

Snaga peći:
       140 [kW]

Energent:
       struja

Volumen kade:
       17.5 m3

Mješanje vode:
       tri pumpe sa mogućnošću ispumpavanja

Pogon lifta:
       hidraulički

Pogon vrata:
       pneumatski

Pogon pokretnog poda peći:
       motor-reduktor sa višebrzinskim motorom

Kontrola krajnjih hodova:
       krajnje sklopke

Smještaj lifta :
       iza peći sa vilicama stalno smještenim u peći

Tvrdoća odljevaka nakon termičke obrade:
       90-96 [HB]

Instalacija:
       u EU

Automatsko postrojenje jamskih peći za termokemijske obrade
Postrojenje električnih jamskih peći za termokemijske obrade izvedeno je kao niz peći i pratećih uređaja formiranih u tehnološku liniju koja pokriva toplinske obrade za široki izbor konstrukcijskih čelika i postupaka koje zahtjeva moderna industrija, a vođenje procesa je automatizirano.

Glavne komponente postrojenja su peć za toplinske obrade u kontroliranoj atmosferi (750-1000°C), peć za popuštanje i nitriranje (do 750°C), kada za kaljenje u ulju, kada za kaljenje u vodi, praonica i jama za hlađenje.

Svi procesi se odvijaju u hermetički zatvorenoj retorti uz snažnu cirkulaciju zaštitnog plina koju ostvaruje ventilator u poklopcu retorte.

Predmeti za termokemijsku obradu se stavljaju na šaržer koji se  može prilagoditi raznim oblicima tako da je popunjenost retorte optimalna.

Peć je izrađena od laganih vatrostalnih i izolacionih materijala tako da je vrlo fleksibilna u pogledu brzine zagrijavanja i hlađenja, a toplinski gubici su svedeni na optimalnu mjeru. Peć posjeduje vlastiti hidraulički uređaj za podizanje poklopca retorte. Retorta je izrađena od vatrostalnog čelika i na gornjem dijelu ima prirubnicu sa brtvom, na koju se pričvršćuje poklopac.

U  retortu je uložen zrakovod za usmjeravanje cirkulacije pećne atmosfere.

Kade za kaljenje u ulju i vodi su principijalno iste. Posjeduju pumpe za snažnu cirkulaciju medija, električne grijače za dovođenje medija na radnu temperaturu, kao i izmjenjivač za hlađenje medija nakon kaljenja.

Praonica je opremljena visokotlačnom pumpom, koja potiskuje medij za pranje kroz sapnice koje jednoliko okružuju radni prostor i time peru obratke.
Automatsko prolazno postrojenje za toplinsku obradu
Automatsko prolazno postrojenje sastavljeno je iz osnovnih tehnoloških jedinica koje su međusobno povezane transportnim i programskim sustavom koji omogućuje unaprijed programiran automatski rad.
Postrojenje ima dva osnovna programa automatskog rada i to:
       -Program poboljšavanja
       -Program mekog žarenja

Osnovne tehnološke jedinice su:
       -Peć više temperature (950°C)
       -Kada za kaljenje (ulje ili voda+polimerno sredstvo)
       -Komora za pranje špricanjem (sa ili bez potapanja)
       -Komora za sušenje
       -Peć niže temperature (750°C)
       -Komora za hlađenje
       -Ventilacija

Transportni sustav čine:
       -Šaržirno dešaržirni stol
       -Ulazni stolovi peći više i niže temperature
       -Poprečni transporter od kade za kaljenje do ulaznog stola peći niže temperature
       -Uređaj za vađenje košara iz peći više temperature i njihov transport do kade za kaljenje
       -Uređaj za spuštanje i dizanje košara iz kade za kaljenje
       -Šaržirna košara

Svi dijelovi transportnog sustava kao i otvaranje vrata realizirani su posredstvom hidrauličkih izvršnih elemenata.

Transport košara kroz postrojenje izveden je u taktovima a vrijeme takta kao i vrijeme zadržavanja šarže u kadi za kaljenje može se programirati.
Programski sustav osigurava automatski transport košara kroz postrojenje kao i održavanje svih tehnoloških parametara kao što su:
       -temperatura peći više temperature (po zonama)
       -temperatura peći niže temperature(po zonama)
       -temperatura sredstva u kadi za kaljenje
       -temperatura sredstva za pranje
       -temperatura zraka u sušari
       -nivo sredstva za pranje
       -Po izboru kupca ugrađuje se registracija(zapisivanje) tehnoloških parametara. Registracija je u elektronskom obliku i  može se prenijeti na računalo

Postrojenje velikih komornih peći
Postrojenje komornih peći izvedeno je kao niz komornih peći ispred kojih su ispod kote nula smještene  kade za kaljenje u ulju i vodi. Ispred komornih peći na tračnicama kreće se manipulator koji omogućuje prijenos obrađivanog materijala. Moguće je radit širok raspon toplinskih obrada:
       -poboljšavanje
       -normalizacija
       -meko žarenje
       -kaljenje austenitnih i alatnih čelika

Moguće je istovremeno raditi više različitih programa kada se u postrojenju nalazi više komornih peći i više kada za kaljenje.
Tehnološki parametri, temperatura u pećima, temperatura ulja i vode u kadama za kaljenje, brzina i vrijeme zagrijavanja i hlađenja su podesivi na upravljačkom uređaju.

Regulacija temperature svake peći je automatska - programska a zapisivanje temperature digitalnim pisačima.

Kade za kaljenje su opremljene snažnim centrifugalnim pumpama za intenzivnu cirkulaciju rashladnog sredstva. Hlađenje sredstva za kaljenje u kadama je izvedeno putem izmjenjivača topline kroz koji struji voda spojena na zatvoren rashladni sustav. Kade su opremljene zrakovodima za odsis plinova i para za vrijeme kaljenja. Kada za ulje je štićena poluatomatskom CO2 zaštitom od požara.

Nadopunjavanje vode, odnosno ulja u kade je automatsko, a zagrijavanje ulja na radnu temperaturu provedeno je električnim cijevnim grijačima. Kade za kaljenje prekrivene su pomičnim poklopcem s automatskim pokretanjem.

Zagrijavanje u pećima izvedeno je putem spiralnih grijača. Otvaranje i zatvaranje vrata je ostvareno hidrauličkim cilindrima. Iznad vrata peći postavljene su haube spojene na sustav za odsis vrućeg zraka i dimova kod otvaranja vratiju.

Posluživanje peći i kada je izvedeno hidrauličkim manipulatorom.

Postrojenje može raditi u ručnom, poluautomatskom i automatskom ražimu rada.

Postrojenje je predviđeno za rad u tri smjene.

Radna temperatura u pećima je 750 i 1200°C
Maksimalni uložak - 5000kgKada za kaljenje i vertikalni transporter prilikom montaže